آغاز نخستین free run الکتروموتورهای سایت صدف خلیج‌فارس

نخستین free run الکتروموتورهای سایت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، الکتروموتور در حالت Free Run یعنی در حالت آزاد و بدون اتصال مکانیکی راه اندازی می کنند و نخستین free run الکتروموتورهای سایت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس مربوط به الکتروموتور فن‌های برج خنک کننده Cooling Tower بود.

گفتنی است، کولینگ تاور یک نوع مبدل حرارتی است که دریافت گرمای بوجود آمده در فرآیندها، ماشین‌‌ها و دستگاه‌های صنعتی از آب در حال جریان و انتقال گرمای دریافت شده از سیال به اتمسفر از طریق تبخیر را دارد و مجدداً آب خنک را به سیستم برمی‌گرداند.