آگهی فراخوان مزایده عمومی

توجه: توزیع اسناد مزایده به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.