آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020091

اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه

پیوست 2