ابطال فراخوان مناقصه به شماره SAD020102

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020102 با موضوع ساخت و تامین Elevator، با توجه به ضرورت تغییر در اسناد، مناقصه فوق ابطال و در اسرع وقت شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر می شود.