ابطال مناقصه شماره SAD020077

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020077 با موضوع ساخت و تامین Fire Truck، بنا به تغییرات مورد نیاز در اسناد، مناقصه فوق ابطال و در اسرع وقت شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر می شود.