اصلاحیه اسناد مناقصه به شماره SAD020209

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020209 با موضوع ساخت و تحویل  Rupture disc، اسناد مناقصه اصلاحی به پیوست ارائه می گردد.

اسناد اصلاحی