اطلاعیه ابطال مناقصه به شماره SAD0201019

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD0201019 با موضوع ساخت و تامین Rejected BD Storage Tank، مناقصه فوق بنا به تغییرات مورد نیاز در اسناد، ابطال و در اسرع وقت شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر می شود.