اطلاعیه اقلام مناقصه شماره SAD0201148

شرکت کنندگان مناقصه تامین متریال پایپینگ نواحی و واحد Finishing به شماره SAD0201148، لازم به یادآوری است، فایل های پیوست تنها جهت شفاف سازی اقلام مناقصه است و در پاکت های مناقصه، ضروری است مدارکی که هنگام تحویل اسناد مناقصه به مراجعین ارائه شده، تکمیل و همراه با مهر ارسال گردد.

پیوست 1