اطلاعیه تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه SAD020077

عطف به آگهی تجدید مناقصه به شماره SAD020077 با موضوع تامین و تحویل Fire Truck بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 3 مهرماه 1402 تمدید می شود.