تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه SAD020132

عطف به آگهی تجدید مناقصه به شماره SAD020132 با موضوع تامین مواد شیمیایی
(ESBR-PR-MRQ-0002,0004~0014,0017~0020)، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 29 شهریور 1402 تمدید می شود.