اطلاعیه تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه شماره SAD1010001

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD1010001 با موضوع انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی در بخش امور حفاظتی، امنیتی و حراست، بنا به درخواست متقاضیان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت 1402 تمدید می شود.