اطلاعیه مدارک تکمیلی مورد تقاضای مناقصه گران SAD020091

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020091 با موضوع ساخت و تامین Stacks، بنا به درخواست برخی از مناقصه گران در جلسه توجیهی، مدارک تکمیلی جهت بهره برداری در صورت نیاز، به صورت فایل الکترونیکی در سایت بارگزاری می شود:

ESBR-ME-DAS-X-1801-2

ESBR-ME-DAS-X-1614-1