تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه شماره SAD010010

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD010010  با موضوع ساخت Blowers، بنا به درخواست سازندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت متقاضیان، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 30 بهمن 1401 تمدید می شود.