اطلاعیه در خصوص مناقصه شماره SAD0201097

پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ 29 بهمن ماه 1402 درخصوص مناقصه ACTIVATED CARBON به شماره مناقصه SAD0201097 سوالاتی مطرح گردیده که پاسخ آنها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. پیشنهاد استفاده از اکتیو کربن های میله ای (PELLET ACTIVATED CARBON) مورد تایید است.
  2. درخصوص طراحی ACTIVATED CARBON ، حداکثر سرعت خطی مجاز در این پکیج موضوعیت ندارد.
  3. درخصوص طراحی ACTIVATED CARBON ، حداقل زمان تماس میبایست توسط مناقصه گر تعیین گردد.