اطلاعیه فراخوان اصلاحی مناقصه به شماره SAD020207

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020207 با موضوع تامین و نصب HVAC SYSTEM، با توجه به ضرورت تغییر در اسناد، مناقصه فوق ابطال و در اسرع وقت (13 شهریور 1402) شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر می شود.