اطلاعیه فروش اقلام مازاد ضایعاتی، معیوب و اسقاطی

عطف به آگهی مزایده عمومی با موضوع فروش اقلام مازاد ضایعاتی، معیوب و اسقاطی لازم بذکر است، مزایده گران محترم تنها درصورتی که متقاضی خرید کلیه اقلام باشند، می توانند در مزایده شرکت کنند. در غیر این صورت امکان بررسی پیشنهاد متقاضیان وجود ندارد.