اطلاعیه محدودیت تعداد قراردادها

به اطلاع کلیه سازندگان محترم می رساند، هر شرکت و یا مجموعه سازنده می تواند حداکثر دو قرارداد ساخت فعال و جاری داشته باشد. انعقاد همزمان بیش از دو قرارداد ساخت، امکان پذیر نمی باشد.

پاکات مناقصات شرکتی که دو قرارداد ساخت فعال و جاری داشته باشد، بررسی نشده و عودت می شود.