اطلاعیه مردودی پاکات مالی با شرایط بازرگانی متفرقه

به اطلاع کلیه مناقصه/مزایده گران می رساند، هرگونه دخل و تصرف در مدارک و اسناد مناقصه/مزایده (شرایط اختصاصی و بازرگانی، پیش نویس قرارداد و …) غیر قابل قبول خواهد بود. پاکات مالی باید کاملاً مطابق شرایط بازرگانی مندرج در اسناد مناقصه/مزایده، تکمیل شود.

پاکات مالی مناقصه/مزایده گران با شرایط بازرگانی متفرقه، مشروط تلقی شده و قابل بررسی نیست.