اطلاعیه مناقصه شماره SAD020102

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD020102 با موضوع تامین و نصب Elevator و پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ 28 خرداد 1402، متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به بازدید از سایت با کمیسیون معاملات پتروشیمی صدف خلیج فارس (سرکار خانم پناهی) مکاتبه کنند.

همچنین بنا به درخواست مناقصه گران محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 11 تیرماه 1402 تمدید می‌شود.