اطلاعیه| مناقصه شماره SAD020207

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020207 با موضوع تامین و نصب HVAC SYSTEM، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 22 مهرماه 1402 تمدید می شود.

همچنین پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ و درخواست شرکت کنندگان، جهت بازدید از سایت با سرکار خانم پناهی (داخلی 177) هماهنگی های لازم انجام گردد.

شماره تلفن شرکت: 58265000-012