انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی پروژه های پترول

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برای تامین مالی پروژه های فعال خود از جمله پتروشیمی صدف خلیج فارس، یک هزار میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام با بازپرداخت 60 ماهه منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس به نقل از پترول، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برای تامین مالی پروژه های فعال خود، یک هزار میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام با بازپرداخت 60 ماهه منتشر کرد. این نخستین باری است که یک شرکت از خانواده هلدینگ خلیج فارس موفق به انتشار اوراق از طریق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس می شود.

به عبارتی دیگر، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس نخستین شرکت از خانواده هلدینگ خلیج فارس است که از طریق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس موفق به انتشار اوراق به منظور تأمین مالی دو پروژه فعال خود شده است.

انتشار این اوراق با نماد معاملاتي این اوراق «صپترو612» به تسریع طرح توسعه پروژه های پترول -پتروشیمی صدف خلیج فارس و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام- و بهره برداری از آنها در موعد مقرر کمک می کند.

بر اساس این گزارش، نرخ سود اوراق پترول 18 درصد و مواعد پرداخت سود، هر شش ماه يك بار از تاريخ انتشار است.