ایستادگی رسانه های عسلویه در خاکریز صنعت نفت

مدیر روابط عمومی پترول در جمع خبرنگاران عسلویه گفت: خبرنگاران عسلویه به سبب حضور در پایتخت انرژی ایران، نقش حیاتی در انعکاس اخبار صنعت نفت دارند و از این رو ایستادگی آنها در خاکریز صنعت نفت قابل تقدیر است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، خبرنگاران فعال در منطقه عسلویه در آستانه روز خبرنگار از سایت شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید و در نشست خبری با حضور مدیرعامل صدف خلیج فارس، مدیر روابط عمومی پترول و مشاور مدیرعامل پترول شرکت کردند.

سلمان امیری، مدیر روابط عمومی پترول در این نشست، ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: رسالت خبرنگاری رسالت مقدسی است. قلم یک خبرنگار می تواند از یک سو بیانگر رویدادها و از سوی دیگر مانع وقوع بحران ها باشد. از این رو، خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه اند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه پترول به واسطه پتروشیمی صدف خلیج فارس در منطقه عسلویه حضور دارد، ادامه داد: حضور خبرنگاران و رسانه های حوزه انرژی در عسلویه که خط مقدم صنعت نفت است، می تواند به دلیل قرابت جغرافیایی، این رسالت را در خصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بهتر از سایر رسانه های کشوری و محلی ایفا کند. لذا وظیفه مهمی بر عهده خبرنگاران این منطقه است.