بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی صدف