بازدید مشاور و دستیار ارشد وزیر نفت و همچنین مدیر عامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از سایت شرکت پتروشیمی صدف