به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف در جلسه با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت از کارمند بازنشسته تقدیر به عمل آمد.