بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان و داخلی جهت تامین روغن سبز در پتروشیمی صدف

با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اعتماد به شرکت های دانش بنیان و تامین روغن سبز از این شرکت ها به جای واردات آن و استفاده از منابع خارجی، صرفه جویی قابل توجهی برای این شرکت پتروشیمی به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، روغن آروماتیک که مخلوطی از برش‌های نفتی خاص است و باعث بهبود فرآیند تولید تایر می‌شود، از نظر وزنی حدود ۲۵ درصد از گریدهای محصول روغنی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس را تشکیل می‌دهد.
پس از بررسی ظرفیت و زیرساخت‌های شرکت‌های داخلی و دانش بنیان کشور و مطالعات بخش مهندسی در این زمینه، شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس مذاکره با شرکت‌های مزبور را جهت ساخت این ماده اولیه در داخل کشور را به نتیجه مطلوب رساند و این روغن‌ داخلی‌سازی می‌شود.
استفاده از تولید داخلی این ماده، علاوه بر حذف مخازن و تجهیزات تخلیه، نگهداری و انتقال روغن وارداتی، موجب صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت صدف خلیج فارس خواهد داشت.