قربان، نردبان تعالی است و ذره شدن تا اوج… تا ملکوت…

چاقو زیر گلوی «حرص و خودخواهی» نهادن است و ریختن خون«بخل و اسارت نفس»  ;

دل از بندهای دنیا شستن است و تن سپردن به پاکی آب های از خود گذشتگی…

این عید بر همگان خجسته باد.

خورسند

 نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل