آگهی تجدید مناقصه شماره SAD01010007

اسناد مناقصه:

INSULATION ACCESSORIES MATERIAL

پیوست ها:

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 6