تجدید مناقصه شماره SAD0201165

توجه: توزیع اسناد مناقصه SAD0201165 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.