تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه شماره SAD0201163

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD0201163 با موضوع تامین تجهیزات امداد و نجات، بنا به پاسخ به سوالات تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورد سوم تیرماه 1403 تمدید می شود.