عطف به آگهی مناقصات به شماره های SAD010059 & SAD010065 با موضوع خرید تجمیع دو درخواست (Flow Meter(Variable Area), Level Transmitter(Radar Type))، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ هفتم اردیبهشت 1402 تمدید می شود.