عطف به آگهی مناقصات به شماره های SAD01010008 & SAD010012 & SAD010014 با موضوع خرید تجمیع سه درخواست (Level Switches(Capacitive Type),Temperature Gauge, Level Transmitter)، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 7 اردیبهشت 1402 تمدید می شود.