تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصهSAD010011

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD010011  با موضوع ساخت و تامین  Fire & Gas System Devices، بنا به درخواست متقاضیان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401 تمدید می شود.