عطف به آگهی مناقصه شماره SAD01010007 با موضوع ساخت Stainless Steel Pressure Vessels، بنا به درخواست سازندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت متقاضیان، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ یکم اسفند 1401 تمدید می شود.