توضیحات تکمیلی مناقصه شماره SAD020207

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020207 با موضوع تامین و نصب HVAC System و با توجه به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان مناقصه اعلام می گردد:

درخصوص Sub vendor مربوط به Blast Proof Valve، مطابق شرایط بازرگانی، تامین گنندگان عضو AVL هلدینگ خلیج فارس یا وزارت نفت (EP.MOP.IR) در صورت دارا بودن گواهی نامه ATEX از شرکت های شخص ثالث معتبر مورد تایید هستند.