فایل native مربوط به TCL & TBE پیرو جلسه توجیهی برگزار شده در روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن 1401 مربوط به مناقصه شمارهSAD010011 با موضوع ساخت و تامین  Fire & Gas System Devices:

TCL

TBE

همچنین بنا به درخواست متقاضیان محترم جلسه توجیهی دیگری جهت افزایش شفافیت موضوع ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 17 بهمن 1401 در سالن کنفرانس ساختمان شیخ بهایی- طبقه 7- واحد 709 برگزار خواهد شد.

مهلت دریافت پاکات مناقصه نیز تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 26 بهمن 1401 تمدید می شود.