درخشش کارکنان حراست شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در چهارمین دوره ارزیابی مهارت و توانمند سازی کارکنان حراست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کسب کاپ اخلاق
مقام دوم تیراندازی

مقاوم سوم فوتسال

p.g.s.p.c