پیرو برگزاری جلسات تجدید مناقصه شماره SAD010011 با موضوع ساخت و تامین Fire and Gas System Devices به برخی از ابهامات پاسخ داده می شود:
  • آیتم 2 صورتجلسه: نوع گاز IR GAS DETEDTOR ، گاز Styrene  لحاظ گردد.
  • آیتم 4 صورتجلسه: فایل NATIVE به پیوست بارگزاری می گردد:

ESBR-CI-LST-0005-Rev.4-FGS IO LIST (3)

ESBR-CI-LST-0005-Rev.4-FGS IO LIST

  • آیتم 6 صوررتجلسه: ارتباط LFAP  با FGS  با پروتکل MODBUS TCP  از طریق فیبرنوری میباشد . لازم به ذکر است طبق IOLIST  بخشی از سیگنالها هم به صورت  Hardwired است.