«شگویا» برنده مزایده شد

شرکت پتروشیمی تندگویان برنده مزایده ۳۰ درصد از کل سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس به نقل از پترول، شرکت پتروشیمی تندگویان برنده مزایده ۳۰ درصد از کل سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس با قیمت پیشنهادی ۳۹.۳۲۱.۰۶۲.۴۳۰.۰۰۰ ریال شد.

گفتنی است ۲۰ درصد ارزش پایه که معادل مبلغ ۷.۸۶۴.۲۱۲.۴۸۶.۰۰۰ ریال می باشد به عنوان تضمین تماماً پرداخت شده است.

همچنین ۶۰ درصد ارزش کل معامله به صورت نقدی و الباقی ارزش معامله (۴۰ درصد باقی مانده) در قالب ۲ قسط مساوی با فواصل ۶ ماهه (مجموع ۱۲ ماهه) با نرخ سود ۲۳٪ (مبلغ سپرده شرکت در مزایده مربوط به برنده مزایده جز ثمن معامله قلمداد خواهد گردید) دریافت خواهد شد.