فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

تجدید مناقصه شماره SAD010010

اسناد مناقصه:

blower

پیوست ها:

پیوست ۲

پیوست 3