فراخوان شناسایی سازندگان داخلی

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، به منظور استفاده حداکثری از توانمندی های ساخت داخل، از تمامی سازندگان داخلی در حوزه های ذیل دعوت می نماید با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس:

www.pgspc.ir

و سامانه ذینغعان به آدرس:

www.pgspc.ir

نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

  • برق
  • ابزار دقیق و مخابرات
  • مکانیک
  • تجهیزات ایمنی
  • روغن، مواد شیمیایی و کاتالیست

                                                                                 شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

                                                                                               امور بازرگانی