آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD010078

اسناد:

اسناد تجدید مناقصه crane

پیوست 2