آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD010078

اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه crane

پیوست 2