فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی

مناقصه شماره SAD0201156

توجه: توزیع اسناد مناقصه SAD0201156 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.