فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020118

اسناد مناقصه:

پیوست ها