فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره مناقصه SAD030102

توجه: توزیع اسناد مناقصه SAD030102 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.