فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توأم با ارزیابی کیفی و کمی)

مناقصه شماره SAD010011

اسناد مناقصه:

FIRE AND GAS SYSTEM DEVICES

پیوست 2 و 4:

پیوست ۲

پیوست 4