فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی

مناقصه شماره SAD020102

اسناد مناقصه:

پیوست ها