فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی

مناقصه شماره SAD020093

اسناد:

اسناد مناقصهclean agent

پیوست 2