فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و کمی)

مناقصه شماره SAD0201114

توجه: توزیع اسناد مناقصه SAD0201114 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.